Specjalizujemy się w terenowych pomiarach siły odorów generowanych przez różnego rodzaju źródła punktowe i powierzchniowe, instalacje przemysłowe jak oczyszczalnie ścieków, wysypiska odpadów, chlewnie, fermy i inne.

Oceniamy siłę odorów z różnego rodzaju instalacji przemysłowych, rolnictwa, oczyszczalni, wysypisk, kompostowni, i wielu innych.

Pomiary środowiskowe mogą być potrzebne ze względu na:

(1) Monitoring w terenie – Monitoring odorów w sytuacjach dostaw materiałów, procesów generujących odory, przelotnych emisji gazów, realizowany w konkretnej, określonej lokalizacji, np. korytarzach, drogach dojazdowych, miejscach składowania, przy liniach ogrodzenia, itp.

(2) Monitoring przypadkowy – „inspekcje przypadkowe”. Inspekcje takie prowadzą do zbierania danych, które mogą być następnie skorelowane z danymi meteorologicznymi obejmującymi miejsce pomiarów.

(3) Planowy monitoring – Dobrze zaplanowany monitoring może być ograniczony do codziennego przejścia lub przejechania wokół badanego miejsca jeden lub więcej razy dziennie.

(4) Przegląd miejsc generujących odory – Ocena miejsc generujących odory i wpływ na otoczenie mogą być potrzebne do uzyskania zezwoleń lub ich przedłużenia.

(5) Monitoring miejsc zamieszkania – Wprowadzenie monitoringu odorów w miejscu zamieszkania może być częścią standardowego działania gmin. Podstawowym celem monitoringu miejsc zamieszkanych jest zebranie informacji, poprzez dokładne ewidencjonowanie wyników, o faktycznym stanie i warunkach zamieszkania.

(6) Sytuacje nadzwyczajne – Używanie „Gorącej Linii” do powiadomień o zdarzeniach może być powszechną metodą uzyskiwania informacji o nagłym pojawieniu się odorów.

(7) Sterowanie odorami – Standardowe i specjalizowane modele rozprzestrzeniania się odorów umożliwiają przewidywanie przenoszenia i siły odorów przez wiatr. Protokół zwany „profilowaniem pióra” uzupełnia i kalibruje takie modele.

Żaden z projektów nie jest za mały lub za duży. Przykładamy należytą wagę do każdego zadania, omawiając wszystkie etapy projektów ze zleceniodawcami.

Jeśli potrzeba, w ramach projektu zlecamy wykonanie pomiaru siły odorów zgodnie z normą EN 13725 i następnie kontynuujemy monitoring naszymi systemami przesiewowymi. Takie rozwiązanie znacząco obniża koszty monitoringu.

Prosimy o kontakt, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach pomiaru siły odorów i abyśmy mogli zapewnić usługi jak najbardziej pasujące do Państwa wymagań.

Dopasowujemy najlepsze przesiewowe metody badawcze, dopasowane indywidualnie do warunków środowiskowych i oczekiwań zamawiającego. Celem jest uzyskanie wyników jak najbardziej odpowiadających jakościowo wynikom laboratoryjnym, jednakże w pomiarach dokonywanych w terenie.

W badaniach stosujemy:

– terenowy monitoring on-line przy użyciu elektronicznego olfaktometru NOOS-e

– terenowe pomiary przy użyciu terenowego olfaktometru Nasal Ranger®

– badania laboratoryjne na GC-MS

– badania laboratoryjne metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnie z normą EN13725

Wpływ odorów na otoczenie jest jednym z istotniejszych elementów złożonego procesu oddziaływania na środowisko i ocenę ryzyka środowiskowego i zdrowotnego. Nasze pomiary pozwalają uzyskać rzetelne i zasadnicze informacje odnośnie siły odorów, częstotliwości występowania, czasu trwania i intensywności zapachowej. Wyniki te mogą stanowić podstawę do dalszych opracowań środowiskowych.

Model smugi odorantów jest identyczny z modelem smugi wszystkich innych zanieczyszczeń powietrza. Podstawą obliczeń jest uproszczony model smugi zanieczyszczeń powietrza, kształtowanej przez wiatr i procesy dyfuzji. Modelowanie smugi odorantów jest wyrażane w europejskich jednostkach zapachowych (ouE).

Prowadzenie monitoringu terenowego ma zasadnicze zalety w stosunku do chwilowych pomiarów laboratoryjnych. Poza aspektami ekonomicznymi (monitoring terenowy jest tańszy niż metody laboratoryjne) otrzymujemy wyniki praktycznie w czasie rzeczywistym, co pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji w zarządzaniu odorami z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko, potrzeb firmy czy kwestii odpowiedzialności społecznej.